#21st Century Skills – Keys to Future Doors?


Hva er det viktig at elever kan i fremtiden?

Dette er nok et spørsmål mange har stilt – og som har blitt definert gjennom en rekke læreplaner oppgjennom årene. Men finnes det egentlig et fasitsvar på dette spørsmålet? Spørsmålet man bør stille er kanskje: «Hvilke ferdigheter og hva slags kompetanse er det viktig å mestre i fremtiden?»

21st Century Skills - Autocollage

Dagens samfunn er i kontinuerlig utvikling og teknologien har fått en sentral plass i hverdagen. Som en følge av denne samfunnsendringen kreves det andre ferdigheter av arbeidssøkere i dag enn det gjorde tidligere. Disse ferdighetene blir gjerne omtalt som 21. century skills (21. århundrets ferdigheter). Og det er nettopp disse ferdighetene elevene bør utvikle og mestre når de skal ut i arbeidslivet. Skolen har dermed det ansvaret med å forberede elevene på fremtiden gjennom å lære dem disse ferdighetene. Men ifølge Harman (2014) har ikke utdanningssektoren utviklet seg i tråd med samfunnet og dets forventinger. På bakgrunn av dette fikk dermed Ludvigsen-utvalget i oppdrag å vurdere i hvilken grad skolen dekker – samt komme med innspill til – fremtidens krav til kompetanse. I oppdrag av Ludvigsen-utvalget skrev Björnsson og Hörnqvist (2014) en rapport om norsk skole. I delrapporten rapporteres det om at det i dag er for lite dybdelæring i norsk skole. De ser på fagovergripende kompetanser som er identiske med 21. århundrets ferdigheter. De peker også på at det i for liten grad jobbes med ferdigheter elever i dag trenger for å være i en livslang læringsprosess. Hovedutredningen skal publiseres 15. juni 2015 og vil sannsynligvis gi sterke føringer for hvilken retning skolen må utvikle seg.

21st Century Learning Design – Rammeverk fra Microsoft 

image

Microsoft har laget et rammeverk, som har fått navnet 21st Century Learning Design (21st CLD), som knytter forskning og teori konkret opp mot lærernes arbeid i klasserommet. Dimensjonene som er presentert her ble utviklet og testet internasjonalt for «The Innovative Teaching and Learning Research» – prosjektet.

Med tiden har det blitt utviklet mange tilnærminger og ulike måter å kategorisere, gruppere og sortere de 21. århundrets ferdigheter på. Det er også verdt å merke seg at 21. århundrets ferdigheter dreier seg om større kompetanseområder – ikke bare ferdigheter. Microsoft har delt fremtidens «ferdigheter» inn i seks ulike dimensjoner:

Rask intro til dimensjonene

image

En OneNote-guide

På bakgrunn av Microsofts arbeid med 21 CLD har jeg modifisert deres rammeverk og holder på å lage en praktiskteoretisk OneNote-notatbok. Denne handler ikke om konkrete og fagspesifikke læringsmål, men om å kunne vurdere, analysere, videreutvikle og tilpasse læringsaktivitetene på bakgrunn av disse seks ferdighetene. Hensikten med denne OneNote-guiden er å hjelpe lærere til praktisk arbeid i klasserommet – med å identifisere og forstå mulighetene som læringsaktivitetene kan gi elever for å bygge 21. århundrets ferdigheter. OneNote-guiden er logisk organisert med en fane per dimensjon:

clip_image001

Hver dimensjon har deretter tre deler:

clip_image002

Utdrag fra dimensjonen “Samarbeid”

image

«Et overblikk» med definisjoner og hovedideer.

image

«De store ideene» som gir en nærmere forklaring på vurderingskriteriene og konkrete sammenligningseksempler for vurdering av læringsaktiviteter.

image

«Nivåer og flytdiagram» hvor man lett kan vurdere læringsaktiviteten ut i fra kriterier som er satt for ferdigheten.

Plakater

One thought on “#21st Century Skills – Keys to Future Doors?

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s